ทำความรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. คือ ?

‘กองทุนการออมแห่งชาติ’ มีชื่อเรียกย่อว่า ‘กอช.’ จัดเป็นกองทุนซึ่งเป็นความแสงสว่างของที่มีทุนทรัพย์น้อย และต้องจะสร้างวินัยการออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต กองทุนพิเศษนี้สามารถทำได้เมื่อผู้สมัครมีอายุ 60 ปีขึ้นไปแล้วเมื่อสมัครกองทุนนี้จะมีความเป็นอยู่ในชีวิตดีขึ้นและไม่ตกเป็นภาระของลูกหลาน เพราะสามารถพึ่งพาตนเองได้ นับเป็นแสงสว่างของคนยากอย่างแท้จริง

‘กองทุนการออมแห่งชาติ’ คือ ?

กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนการออมแห่งชาติ

‘กองทุนการออมแห่งชาติ’ เป็นกองทุนการออมพิเศษจุดมุ่งหมายเพื่อประชาชนวัยเกษียณโดยเฉพาะ ทางรัฐบาลได้ให้สิทธิ์ประชาชนสัญชาติไทย ได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกบัญชีรายบุคคล เพื่ออุดช่องโหว่ที่ประเทศไทยยังไม่มีการออมจัดตั้งการออม ซึ่งครอบคลุมแรงงานทุกประเภทได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งในปัจจุบันนี้ยังมีแรงงานส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตอนชราภาพ ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้มีความเสี่ยงสูง ในการตกอยู่ในสภาพลำบากเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมตามมา โดย ‘รัฐบาล’ เป็นผู้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาตินี้ขึ้น มีจุดประสงค์ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง กองทุนการออมแห่งชาติ

  • ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับระบบบำเหน็จบำนาญจากทางรัฐ หรือกองทุนเอกชนต่างๆ ซึ่งมีนายจ้างช่วยจ่ายสมทบ ได้ออมเงินเพื่อนำเงินก้อนนี้ใช้ในยามชรา ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว
  • สร้างหลักประกันให้แก่ชีวิตของประชาชนในยามที่ไม่มีรายได้ประจำ
  • ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ช่องว่างระหว่างคนจน กับ คนรวย ไม่ให้ห่างกันไปมากกว่านี้

คุณสมบัติของประชาชนที่ต้องการสมัคร ‘กองทุนการออมแห่งชาติ’

  • ผู้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หากแต่ต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • โดยมีเงื่อนไข คือ ใน 1 ปีแรก พ.ร.บ. เข้ามามีผลบังคับใช้อนุญาต ให้แก่ผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกได้ อีกทั้งยังมีข้อกำหนดอีกอย่าง คือ ให้ผู้สมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถออมเงินกับกองทุนได้ เป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี โดยเริ่มจากวันที่เข้ามาเป็นสมาชิก ก็จะทำให้ผู้เป็นสมาชิกได้รับเงินสมทบทุน จากรัฐอย่างเต็มกำลัง ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าขณะนี้คุณมีอายุ 55 ปี และลงสมัครกองทุนในปีนี้ ก็จะสามารถออมได้ 10 ปี ไปจนกระทั่ง 65 ปีเลยทีเดียว
  • ไม่ว่าคุณอยู่จะในระบบได้รับเงินจากภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม อีกทั้งยังต้องไม่อยู่ในกองทุนอื่นๆ ที่ได้รับเงินสมทุนจากรัฐหรือนายจ้างเอกชน เช่น กองทุนบำเหน็จข้าราชการ , กองทุนประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น